Spring til indhold

Rekonstruktion efter konkurs

Rekonstruktion efter konkurs kan være en mulighed for virksomheder, der er i økonomiske problemer. Men hvad siger loven om det? I denne artikel vil vi beskrive de juridiske muligheder og krav til rekonstruktion efter konkurs, så erhvervsledere kan træffe informerede beslutninger om deres virksomheders fremtid.

Hvad er rekonstruktion efter konkurs?

Rekonstruktion efter konkurs er en juridisk mulighed for insolvente virksomheder til at genopbygge deres økonomi og fortsætte driften. Formålet med rekonstruktion er at redde virksomhedens aktiver og undgå likvidation i konkursbehandling. Rekonstruktion kan opnås gennem en akkordaftale mellem kreditorer og debitor eller ved begæring om rekonstruktionsbehandling hos skifteretten. Det er vigtigt for erhvervsledere at være bekendt med disse muligheder, da det kan bidrage til overlevelsen af deres virksomhed i tider med finansiel krise eller insolvens.

Definition af rekonstruktion efter konkurs

Konkursbegrebet er en juridisk betegnelse for en situation, hvor en virksomhed ikke længere kan betale sine gældende regninger. Konsekvenserne af konkurs kan være tab af aktiver og ejendele samt krav fra kreditorer om at dække gælden. Rekonstruktionsbegrebet har til formål at undgå eller reducere disse negative konsekvenser ved at hjælpe virksomheder med økonomiske problemer med at genoprette deres finansielle sundhedstilstand via forskellige metoder såsom akkordaftaler. Forskellen mellem konkurs og rekonstruktion ligger i deres respektive mål: mens konkursbehandling indebærer opgivelse af driften, sigter rekonstruktion efter fortsat drift under ændrede forudsætninger og vilkår på lang sigt.

Formålet med rekonstruktion efter konkurs

At redde virksomheden fra at gå fallit er ofte det primære formål med en rekonstruktion efter konkurs. Ved at genoprette kreditorernes tillid til virksomheden kan man sikre, at den fortsat kan drive forretning og betale sine regninger. Samtidig er det også vigtigt at undgå afskedigelse af medarbejdere.

En vellykket rekonstruktion kræver ofte en akkordaftale mellem virksomhedens ledelse og dens kreditorer. Det indebærer typisk, at nogle aktiver sælges eller likvideres for at reducere gælden. Begæring om insolvens eller konkursbehandling kan dog stadig være nødvendigt i visse tilfælde.

 • Redde virksomheden fra konkurs
 • Genoprette kreditors tillid
 • Undgå afskedigelse af medarbejdere

Juridiske muligheder for rekonstruktion efter konkurs

Efter en konkurs er der flere juridiske muligheder for at genopbygge virksomheden. En af disse muligheder er undgåelse af tvangsopløsning, hvor man kan ansøge om at fortsætte driften og betale gælden over tid. Derudover kan man også benytte sig af gældssanering, som giver mulighed for at nedbringe eller slette gælden.

For akutte situationer kan der træffes midlertidige foranstaltninger såsom suspension af krav eller indførelse af en midlertidig ledelse. Endelig kan restrukturering være nødvendigt, hvor virksomhedens organisation og strategi ændres for at sikre dens overlevelse på lang sigt. Det er vigtigt at kende alle de tilgængelige juridiske redskaber efter en konkurs for at tage de bedste beslutninger i genopbygningsprocessen.

Undgåelse af tvangsopløsning

Fristforlængelse til indbetaling af skyldige skatter og afgifter kan være en mulighed for at undgå tvangsopløsning. Det er også vigtigt at reagere hurtigt på tvangsopløsningsbegæringen, da man har mulighed for at gøre indsigelse. En aftale med kreditorer om frivillig betaling kan også bidrage til at undgå en tvangsopløsning.

Mulige handlinger for undgåelse af tvangsopløsning:

 • Ansøge om fristforlængelse til indbetaling af skyldige skatter og afgifter
 • Gøre indsigelser mod tvangsopløsningsbegæringen
 • Indgå aftale med kreditorer om frivillig betaling
Gældssanering

Betalingsevne og insolvensvurdering er afgørende faktorer i en gældssanering. Det indebærer, at man skal vurdere ens evne til at betale sin gæld samt om ens aktiver overstiger ens passiver. En insolvensvurdering kan bestå af en likviditetsanalyse eller en balanceanalyse.

En saneringsplan er essentiel for rekonstruktion af økonomien efter konkurs. Saneringsplanen bør indeholde en beskrivelse af virksomhedens situation før konkurs, årsagerne til den økonomiske krise og de tiltag, der vil blive iværksat for at sikre fremtidig succes.

Kreditorsamtykke er også nødvendigt for gældssaneringen. Hvis kreditorerne ikke accepterer saneringsplanen, kan den ikke godkendes af retten og gældssaneringen vil mislykkes.

Bullet list:

 • Betalingsevnen og insolvensvurderingen skal tages i betragtning ved gældssanering
 • En veludarbejdet saneringsplan er afgørende for genopbygningen af økonomien efter konkurs
 • Kreditorsamtykke er nødvendigt for godkendelse af saneringsplan

Akutte foranstaltninger

Midlertidig suspension eller nedsættelse af ydelser på eksisterende lån/engagementer kan være en akut foranstaltning, der kan give din virksomhed mulighed for at få mere tid til at betale.

Andre akutte foranstaltninger er optagelse af nye kortfristede lån, som kan sikre virksomhedens likviditet i en overgangsperiode. Desuden er det vigtigt at tage initiativ til forhandlinger med leverandører eller samarbejdspartnere om midlertidige rabataftaler eller kortsigtet reduktion i priserne.

Overvej følgende tiltag:

 • Midlertidig suspension eller nedsættelse af ydelser på eksisterende lån/engagementer
 • Optagelse af nye kortfristede lån, som kan sikre virksomhedens likviditet i en overgangsperiode
 • Forhandlinger med leverandører eller samarbejdspartnere om midlertidige rabataftaler eller kortsigtet reduktion i priserne
Restrukturering af virksomheden

En vellykket restrukturering af virksomheden kræver først og fremmest en grundig analyse og vurdering af den nuværende situation samt muligheder og trusler for fremtiden. Det er nødvendigt at opstille og implementere en langsigtet strategi, der tager højde for både interne og eksterne faktorer. Dette kan involvere reorganisering, herunder ændringer i ledelsesstruktur, produktportefølje m.m., for at sikre succesfuld genopretning efter konkurs.

Det er vigtigt at understrege betydningen af specialiserede eksperter indenfor området, som kan hjælpe med planlægning og gennemførelse af de nødvendige tiltag. En veltilrettelagt restruktureringsproces vil ikke kun øge chancen for overlevelse på lang sigt, men også bidrage til vækstmuligheder i fremtiden.

Krav til rekonstruktion efter konkurs

Når man ønsker at rekonstruere efter en konkurs, er det vigtigt at overholde alle regler og love på området. Det kræver grundig indsigt i gældende lovgivning og nøje opfølgning på de forpligtelser, der følger med rekonstruktionen.

En anden væsentlig faktor er evnen til at betale tilbage. Rekonstruktion indebærer ofte aftaler med kreditorer om nedsættelse af gæld eller en langsommere tilbagebetalingstakt. Det er derfor vigtigt at have realistiske planer for økonomisk genopretning og sikre, at man kan overholde de indgåede aftaler.

Endvidere vil relevant erfaring og ekspertise være afgørende for succesfuld rekonstruktion efter konkurs. Det kan fx dreje sig om erfaring med ledelse af virksomheder i svære økonomiske situationer eller specialiseret viden om den pågældende branche.

Overholdelse af regler og love

Kravene til overholdelse af regler og love er strenge, når det kommer til rekonstruktion efter konkurs. Det er vigtigt at følge dem nøje for at undgå yderligere problemer og sikre en succesfuld genopretning af virksomheden.

For at overholde loven skal virksomheder:

 • Indsende en plan for genopretning til skifteretten
 • Opfylde kravet om en rekonstruktionsaftale med kreditorerne
 • Underkaste sig obligatorisk tilsyn med økonomien i virksomheden

Det er afgørende, at man samarbejder tæt med sin advokat og revisor for at sikre korrekt implementering af disse krav. Ved ikke-overholdelse risikerer man yderligere konsekvenser såsom bøder eller endda tvangsopløsning af virksomheden.

Evne til at betale tilbage

Dokumentation for likviditet og indtjeningsevne, udarbejdelse af realistisk budget og handlingsplaner samt vurdering af muligheder for finansiering er alle væsentlige faktorer i evnen til at betale tilbage. Det er afgørende, at virksomheden har styr på sine økonomiske nøgletal samt har en detaljeret plan for fremtidige handlinger.

For at sikre overholdelsen af regler og love relateret til rekonstruktion efter konkurs, bør følgende punkter tages i betragtning:

 • Dokumentation for likviditet og indtjeningsevne
 • Udarbejdelse af realistisk budget og handlingsplaner
 • Vurdering af muligheder for finansiering

En grundig gennemgang af disse aspekter vil hjælpe virksomheden med at opnå en stabil økonomi og derved have større succes med rekonstruktionen.